Ekologie | VETAS.

VETAS - kafilérie

  • VETAS České Budějovice s.r.o.
  • VETAS České Budějovice s.r.o.

    hlášení úhynů a konfiskátů

    pracovní doba: Po-Pá: 6:00-14:30 hod
    mimo pracovní dobu - záznamník

    387 220 894

Ekologie a životní prostředí

 Asanační podnik, tak jako každý podnik při své činnosti ovlivňuje životní prostředí, zejména některé jeho složky a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu.Na stručném zhodnocení vývoje jednoho z českých asanačních podniků(dále jen modelový asanační podnik) v posledních létech se pokusím dokumentovat tento vztah. Pojem veterinární asanace, asanační podnik a tudíž předmět činnosti asanačního podniku a jeho povinnosti jsou definovány v §39,§40,§41 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a §17 vyhl. č.286 /1999 Sb.Asanačním podnikem se rozumí sběr , svoz , neškodné odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného původu. Z textu zákona o veterinární péči je zřejmé, že i když se nejedná o tzv. zákon na ochranu životního prostředí, nesporně jeho cílem je m.j. udržování zdravého životního prostředí pro zvířata a lidi zejména vytvářením řádných podmínek pro chov zvířat a péči o ně, péči o beznákazový stav resp. tlumení nakažlivých chorob zvířat a chorob přenosných ze zvířat na lidi a péči o výrobu a distribuci zdravotně nezávadných potravin živočišného původu. V tomto rámci připadá asanačnímu podniku vymezená role spočívající zejména ve sběru, svozu zpracování popř. neškodném odstraňování odpadů živočišného původu.Touto činností působí asanační podnik na životní prostředí nesporně jednak pozitivně(odstraňováním živočišných odpadů a jejich zpracováním eliminuje jejich škodlivé působení na prostředí-šíření původců nákaz, zamořování ovzduší , povrchových a spodních vod a půdy rozkladem odpadů živočišného původu) jednak negativně(pohyb vozidel, spotřeba PHM, spotřeba el. energie, produkce odpadního tepla, emise z kotelny, produkce odpadních vod a pachové emise při zpracování odpadů živočišného původu a nepřímé ovlivnění životního prostředí spotřebou různých materiálů,náhradních dílů apod., které musí být jinde vyrobeny a přesunuty do asanačního podniku). Účinná technologie zpracování živočišných odpadů je používána v českých zemích již více než 100 let(první kafilérie byla dána do provozu v r. 1899 v Praze na Pankráci pohodným Nešverou).Jedná se technologii, která termickou sterilizací živočišných odpadů zajišťuje likvidaci původců nákaz a jiných mikroorganizmů a dalším zpracováním,oddělením vody, oddělením tuku a finalizací produktů vznikají výrobky využitelné zejména v zemědělství(živočišná moučka, masokostní moučka, péřová moučka, krevní moučka, krmné tuky aj.) nebo v průmyslu(technické tuky a kůže).Prodej těchto produktů byl zatím vždy hlavním zdrojem příjmů asanačního podniku.

Ovlivňování životního prostředí asanačním podnikem

1.Svoz, sběr odpadů živočišného původu: Tato činnost ovlivňuje životní prostředí pozitivně odstraněním možných zdrojů nákaz ze životního prostředí, rovněž zdrojů zápachu, líhnišť hmyzu, zdrojů ohrožení půdy a vod.Při této činnosti velmi záleží na organizaci svozu z hlediska včasnosti-rychlé odstranění znamená rychlou eliminaci zdroje z prostředí a získání kvalitní suroviny pro zpracování, dále z hlediska zejména řádné těsnosti karosérií svozových prostředků a jejich údržby, mytí a desinfekce(závady by mohly vést naopak k rozvlečení ev. zdrojů nákazy po trase svozu).I přes naléhavý požadavek včasnosti odvozu, je třeba zároveň dbát hospodárnosti a využití svozových prostředků a pracovníků(jakákoli zbytečná spotřeba znamená nejen ekonomické ztráty ale i zbytečné negativní ovlivnění životního prostředí -hluk vozidel, emise z motorů vozidel do ovzduší).Tato činnost je organizována v určeném obvodě tak, že stálá výskytiště odpadů živočišného původu(zejména potravinářské provozy a velkochovy hospodářských zvířat) jsou svážena automaticky denně , zatímco uhynulá zvířata a jiné odpady živočišného původu od občasných producentů jsou při výskytu hlášena na dispečink asanačního podniku a svážena na základě tohoto hlášení.K zajištění operativnosti svozu uhynulých zvířat jsou vozidla pro svoz kadáverů vybavena radiostanicí a tudíž možností přijmout dodatečné informace i pokud se pohybují v terénu. V současnosti jsou pro svoz uhynulých zvířat využívána převážně vozidla typu Avia 30 se speciální ocelovou karosérií(žádoucí do budoucna využívat antikorozní materiály pro snazší údržbu, desinfekci a vzhled-bohužel t.č. obtížně cenově dostupné).Pro svoz odpadů z potravinářských provozů jsou využívány převážně ramenové nakladače s ocelovými kontejnéry o objemu 7-10 m3 popř. s vleky nesoucími další kontejnér(žádoucí je rovněž dle finančních možností přechod na kontejnéry z nerezového materiálu-životnost, vzhled, čistitelnost a desinfikovatelnost). Těmito způsoby , řádnou údržbou a řádným výkonem práce jednotlivých řidičů je možné pozitivně ovlivnit základní působení asanačního podniku na životní prostředí, t.j. včasný a bezpečný svoz odpadů živočišného původu. Tato přeprava zároveň ovlivňuje životní prostředí negativně (hluk, emise do ovzduší).Za hlavní ovlivnění lze považovat emise do ovzduší, které nejsou zanedbatelné protože rozsah přepravy i při nevelkém objemu je značný. Přeprava je konána z mnoha míst svozového obvodu a musí být prováděna denně.Pro ilustraci, na svoz je trvale nasazeno v modelovém asanačním podniku více než 30 nákladních vozidel(cca 80% všech vozidel,kterými podnik disponuje) a ujedou t.č. cca 1200 tis. km za rok(cca 87% veškerých projetých km vozidly podniku) a spotřebují cca 290 000 l nafty za rok (cca 90% spotřeby nafty). Z hlediska omezování těchto emisí lze uvažovat s další racionalizací svozu(nesmí jít proti plnění základní hygienické funkce t.j. včasnému a bezpečnému svozu), dobrou údržbou a seřizováním vozidel (kontroly emisí) a postupnou obměnou vozidel za vozidla s nižšími emisemi tak, jak budou k dispozici na trhu a podle finančních možností podniku. Pro dokumentaci vývoje na tomto úseku ovlivňování životního prostředí je zpracována tabulka č.1 dokumentující počet vozidel,ujeté km a spotřeby PHM za léta 1993-1998

tab. č.1-přehled počtu vozidel, spotřeby PHM, ujeté km, měrná spotřeba PHM na tunu svozu
rok
počet vozidel
ujeté km v tis.
spotřeba
spotř. PHM v l/tunu svozu
1993
52
1663
392
11,7
1994
44
1473
310
13,5
1995
42
1497
336,8
12,4
1996
42
1415
326,6
10,7
1997
40
1360
314
9,7
1998
40
1380
320
9,2

Z uvedeného je zřejmé, že ovlivnění životního prostředí dopravní činností asanačního podniku je značného rozsahu ale díky snižování počtu vozidel a zlepšování organizace svozu má převážně snižující se tendenci.Ve sledovaném období došlo k snížení počtu vozidel o cca 23%,snížení ujetých km o cca 17 %, snížení spotřeby PHM o cca 18% a snížení měrné spotřeby PHM na 1 tunu svezené suroviny o cca 21%.Dílčí meziroční výkyvy jsou způsobeny zejména objemem vyskytující se suroviny, atomizací či koncentrací producentů odpadů živočišného původu,rozsahem svozové oblasti apod.Přesto tendence ekonomizovat svoz a snižovat zároveň zátěž životního prostředí je zřejmá a měla by pokračovat do budoucna.

Vlastní zneškodnění odpadů živočišného původu

zpracování odpadů živočišného původu

Prakticky veškeré svezené odpady živočišného původu jsou zneškodňovány výše popsaným způsobem zpracování, které spočívá v dokonalé sterilizaci materiálů, odvodnění sušením, odtučnění-lisováním a následné úpravě finálních produktů.Masokostní moučka se prosévá a mele, tuk živočišný se čistí na odstředivkách a stabilizuje. Při tomto způsobu zpracování je životní prostředí ovlivňováno jednak nepřímo t.j. spotřebou elektrické energie, vody, materiálů apod. které vyvolávají zatížení životního prostředí v jiném místě u příslušného výrobce, jednak přímo t.j. v místě zpracování(zde se jedná zejména o emise do ovzduší z kotelny, pachové emise unikající ze suroviny a výrobní technologie , produkci odpadních vod a produkci odpadů včetně nebezpečných). nepřímé ovlivňování životního prostředí: je přímo úměrné spotřebě elektrické energie, vody, náhradních dílů, strojů apod. Samozřejmým ekonomickým zájmem každého výrobce je snižování spotřeby ,minimalizace spotřeby zdrojů.Pokud se daří tuto ekonomickou zásadu naplňovat dochází zároveň k ekologickému efektu t.j. k snížení zatěžování životního prostředí u výrobců těchto zdrojů.Z výše uvedených potřeb pro provoz asanačního podniku je nejvýznamnější spotřeba elektrické energie.Je velmi důležité tuto spotřebu omezovat i když v rámci řešení problematiky zejména životního prostředí v asanačním podniku jsou často realizována jako nutnost opatření spotřebu el. energie zvyšující(př. instalace desodorizačního zařízení chrání ovzduší v asanačním podniku a okolí ale zároveň zvyšuje m.j. spotřebu el. energie, tentýž jev může nastat při rozšiřování čistírny odpadních vod apod.).Tyto protichůdné tendence je nutno kompenzovat účinnějším a hospodárnějším vlastním výrobním procesem.Pro ilustraci minulého a současného stavu v modelovém asanačním podniku uvádím v tab. č 2 spotřebu el. enegie za posledních léta 1993-1998 včetně měrné spotřeby na 1 tunu zpracované suroviny-odpadu živočišného původu.

tab. č.2-spotřeba el. energie absolutní a měrná na tunu zpracované suroviny
rok
spotřeba el. v tis kWh
měrná spotřeba (kWh/tunu)
1993
2530
94,7
1994
2051
96,7
1995
2187
86
1996
2224
82,1
1997
2194
76,5
1998
2132
72,5

Výkyvy absolutní spotřeby a relativní spotřeby na 1 t suroviny jsou dány i vlastními výkyvy v objemu této suroviny , kdy při poklesu objemu suroviny musí být některá zařízení přesto v plném provozu(ČOV, desodorizace apod).Důležité je, že ve výše uvedeném srovnání došlo v cílovém roce k snížení absolutní spotřeby proti r.1993 o cca 398 tis. KWh a snížení měrné spotřeby na 1 tunu zpracované suroviny o cca 22,2 KWh t.j. o cca 23 %.Opatření do budoucna by měla směřovat k dalšímu postupnému poklesu měrné spotřeby lepšími technickými řešeními výroby a hospodárností.

Přímé ovlivňování životního prostředí

Ovzduší

Ovzduší ovlivňuje asanační podnik negativně zejména ve dvou směrech, jednak spotřebou topného média v kotelně a tím objemem a kvalitou emisí z kotelny a jednak unikajícími pachovými emisemi ze suroviny a jejího zpracování. Pokud se týká energetického zdroje-kotelny-je v ní v modelovém asanačním podniku vyráběna technologická pára pomocí spalování těžkého a lehkého topného oleje.Jako velkému zdroji znečišťování byly asanačnímu podniku v souladu s příslušnými předpisy stanoveny emisní limity jako pro nové zdroje včetně termínu plnění. Asanační podnik tyto emisní limity plní, hořáky kotlů pravidelně seřizuje, měří emise a není pokutován.Samozřejmě platí příslušné poplatky za vypouštěné emise.Z tohoto hlediska při plnění limitů je ekonomicky a ekologicky zajímavá absolutní spotřeba topného média a jeho relativní spotřeba na 1 tunu zpracované suroviny.Tuto spotřebu uvádím za léta 1993-1998 v tab. č.3(přepočteno na měrné palivo).

tab. č.3-spotřeba paliva absolutní a měrná na tunu zpracované suroviny
rok
spotřeba měrného paliva v t
spotřeba měr. pal. v t/t zprac.sur.
1993
3790
0,142
1994
2993
0,141
1995
3634
0,142
1996
3565
0,132
1997
3303
0,115
1998
3282
0,112

V cílovém roce bylo dosaženo absolutního snížení spotřeby paliva (v TMP) o cca 508 tun a snížení měrné spotřeby o 0,03 t/tunu zprac. suroviny t.j. cca 21%.Tento trend je do budoucna žádoucí udržovat z ekonomických a ekologických důvodů. Pokud se týká úniku pachových emisí ze suroviny a jejího zpracování, jedná se o specifický problém asanačních podniků.Tyto emise lze snížit včasným svozem čerstvých odpadů živočišného původu a jejich včasným zpracováním(což se příznivě projeví i na kvalitě odpadních vod a kvalitě finálních výrobků), řádným provozováním a udržováním technologického zařízení apod.Takto dosažitelné snížení je ale bohužel lidským nosem neměřitelné(lze se o něm sice přesvědčit měřením olfaktometrem, nebo měřením kvality finálních výrobků-ČKT, amoniak apod) a proto je nutno řešit situaci stažením vzdušiny do desodorizačního zařízení.Dříve používané spalování pachem zatížené vzdušiny bylo z energetických a ekonomických důvodů opuštěno, čistě chemické propírání př. s využitím plynného chlóru bylo ekologicky problematické, takže se t.č. používají půdní filtry či chemickobiologické desodorizace s několikastupňovou vypírkou. V modelovém asanačním podniku je v provozu třístupňová chemickobiologická desodorizace s kapacitou cca 50 000 m3 čistěného vzduchu za 1 hodinu.V době instalace a dosud je velikým přínosem a sníží zatížení vzdušiny pachovými látkami o cca 97%.Teprve při takovémto výrazném snížení pachových emisí(až o dva řády) je desodorizační zařízení pozitivně vnímáno.

Odpadní vody

Asanační podnik produkuje značně zatížené odpadní vody pocházející zejména z kondenzovaných brýdových par vznikajících odpařením vody přítomné v zpracovávané surovině t.j. v odpadech živočišného původu.Dalším podílem jsou vody oplachové a vody ze sociálních zařízení.Vody jsou zatížené cca následovně BSK 5-1500-3500 mg O2/l, CHSK 2500-5000 mg/l, NH4+ 500-1000 mg/l, nerozpuštěné látky sušené 200-600 mg/l, extrahovatelné látky 100-300 mg/l, pH 8-9.Nižší hodnoty jsou typické pro zimní období, vyšší hodnoty pro letní období v závislosti na stavu výchozí suroviny.Uvedené hodnoty odpovídají dobrému stavu technologického zařízení a dobré obsluze.Při závadách může být zatížení vyšší.Modelový asanační podnik je od svého vzniku vybaven biologickou čistírnou odpadních vod, která byla postupně doplňována až skončila na následujícím schématu čištění odpadních vod: česle, lapač písku, gravitační lapač tuku, jemné předčištění-síto Passavant, egalizační nádrž, flotační předčištění, aktivace č.1, aktivace č.2-nitrifikace, usazovák č.2, denitrifikace, dosazovák, biologický rybník č.1, biologický rybník č.2.Z výše uvedeného přehledu znečištění produkovaných odpadních vod je zřejmé, že hlavním problémem je odbourávání amoniaku.Původně ČOV nebyla na něj zaměřena a ani nebyl stanoven limit ve vypouštěných vodách, později byl limit stanoven.ČOV pracovala vždy s efektem vyšším než 96-97 %, přesto zejména v letním období byla přetěžována a docházelo k překračování povolených hodnot.Zlepšením zpracovatelské technologie(snížení zatížení vod už při vzniku,výstavbou egalizace umožňující řízené dávkování vody na čistírnu včetně soboty a neděle,instalací tlakové flotace a zřízením nitrifikace-denitrifikace došlo k značnému zlepšení a v posledních šesti létech nebyl asanační podnik pokutován a snížil vypouštěné zbytkové znečištění cca na 1/3 proti létům, kdy egalizací, flotací, nitrifikací-denitrifikací a šetrnější technologií vybaven nebyl.Přesto v letním období dochází někdy k problematickému průběhu nitrifikace a denitrifikace a hodnoty amoniakálního dusíku mohou překročit povolený limit. Radikální řešení problému amoniakálního znečištění(velmi drahé)je odstraňovat amoniak z brýdových par ještě před jejich kondenzací propírkou ve speciální koloně roztokem kyseliny dusičné za vzniku příslušné soli.Návazně musí být vybudována dostatečně kapacitní a havarijně zabezpečená nádrž pro skladování tekutého dusičnanu amonného s tím, že tento je pak využívám v zemědělství k hnojení jako tekutý zdroj dusíku. Toto zařízení jsem měl možnost sledovat jako pilotní na jedné(zatím jediné) zahraniční kafilérii,domnívám se však, že zatím zcela přesahuje finanční možnosti jakéhokoli českého asanačního podniku, který je závislý m.j. na finanční situaci zemědělství a potravinářství. Pro přehled na úseku odpadních vod uvádím v tab. č.4 vývoj produkce odpadních. vod modelového asanačního podniku v létech 1993-1998 a měrnou produkci na 1 tunu zpracované suroviny.

tab. č.4-produkce odpadních vod, absolutní a na tunu zprac. suroviny
rok
produkce odp. vod za rok v m3
měrná produkce OV v m3/t suroviny
1993
44500
1,7
1994
42900
2
1995
42700
1,68
1996
45000
1,66
1997
40323
1,41
1998
35087
1,19

Z tabulky je zřejmé, že produkci odpadních vod se daří v posledních létech stabilizovat či mírně snižovat(rozdíl mezi prvním a cílovým rokem sledování je snížení absolutní produkce o cca 9413 m kub t.j. o cca 21%) a převážně snižovat měrnou produkci na 1 tunu zpracované suroviny(rozdíl mezi prvním a cílovým rokem je0,51 m kub. t.j. cca o 30%).

Produkce odpadů

Jako každý zpracovatelský podnik i asanační podnik je charakterizován produkcí odpadů ze své činnosti.Odvoz, skládkování či likvidace(zneškodnění) odpadů je zajišťováno smluvně a pro skladování nebezpečných odpadů do doby odvozu byl vybudován sklad NO. V posledních létech byla v modelovém asanačním podniku evidována následující produkce odpadů za rok:

Nepravidelně se mohou vyskytnout i jiné druhy odpadů.Některé problémy v odpadovém hospodářství plynuly z platného znění původního zákona o odpadech, který se vztahoval i na odpady živočišného původu, pokud zvl. zákon(zákon o vet.péči )nestanovil jinak.Z tohoto znění, v novele zákona o odpadech již alespoň částečně vylepšeného plynula a dosud plyne dvojkolejnost a různé výklady jak státní veterinární správy, tak asanačních podniků a rovněž ČIŽP.Pokud se jedná o nebezpečné odpady, jsou v modelovém asanačním podniku poměrně dobře zabezpečeny ve zřízeném skladu, likvidovány v souladu s předpisy, zejména předáním jiné, pověřené organizaci.Jejich objem je stabilizovaný a není zřejmě možnost výskyt podstatně omezit.

Neškodné odstranění odpadů živočišného původu

V případě, že zpracování odpadů živočišného původu na použitelné výrobky není možné, přichází v úvahu neškodné odstranění, podle zákona o veterinární péči.To se předpokládá spálením či zakopáním na zahrabovišti zřízeném podle veterinárních předpisů.Obyčejné spálení snad přichází v úvahu při likvidaci malého množství odpadu živočišného původu z nákazových důvodů.Pro spalování většího rozsahu by bylo nutno z ekologických důvodů(ochrana ovzduší) využít spalovnu.Asanační podniky ČR nedisponují vlastní speciální spalovnou a proto by musela být využita za zvláštních podmínek spalovna existující, sloužící běžně jinému účelu.Vzhledem k tomu, že v takovýchto spalovnách nejsou zpravidla vytvořeny příslušné hygienické podmínky a možnosti manipulace s odpadem živočišného původu ve větším množství či větších kusech(př. skot) a takovéto spálení by bylo velmi drahé, uvažují asanační podniky pro tento případ s variantou klasického kafilérního zpracování v oddělené části technologie nebo časově odděleně či lépe ve specializované kafilérii a získání běžných ale běžně nepoužitelných produktů(tuk, masokostní moučka), které mají cca třetinový objem(hmotnost), jsou skladovatelné a dobře spalitelné za mnohem nižších nákladů. Tato varianta může přijít v úvahu při nadlimitním obsahu cizorodých látek v živočišném odpadu(viz PCB,těžké kovy) nebo z nákazových důvodů( t.č. se v EU diskutuje povinné vyřazení hovězích lebek, míchy, páteře, střeva, hlav a sleziny ovcí a koz popř. dalších konfiskátů živočišného původu( ve variantě veškeré kadávery nebo veškeré kadávery přežvýkavců) z krmného řetězce. Extrémně se uvažuje až se zákazem zkrmování produktů vyrobených z jakýchkoli konfiskátů živočišného původu.Pokud v rámci přistoupení k EU nebo z důvodů obchodních pro styk s EU bude tento způsob v ČR realizován , pak reprezentuje aktuální, finančně velmi náročný problém spočívající v oddělení této suroviny na jatkách a v kafilériích, odděleném svozu a přímém spálení či odděleném svozu, odděleném zpracování a spálení výsledných produktů.V rámci ČR by se jednalo o potřebu cca 20- 50 ti speciálních svozových prostředků a pracovníků a vyčlenění speciálních kafilérií či částí několika na oddělené zpracování cca 38 000-80 000 tun suroviny za rok a spálení výsledných produktů v objemu cca 14 400-30 400tun za rok v případě vyčlenění tzv. specifikované rizikové suroviny z hlediska BSE a buď kadáverů přežvýkavců(varianta minimální) či všech kadáverů(varianta střední).Pro případ vyloučení všech konfiskátů živočišného původu(varianta maximální) je třeba počítat s objemem cca 300 000 tun konfiskátů za rok a spálením cca 100 000 tun produktů ročně..Náklady takových opatření se odhadují ve stovkách miliónů Kč za rok pro variantu minimální, více než 600 mil. Kč pro variantu střední a více než 1 mld. Kč pro variantu maximální.Je zřejmé, že při tomto způsobu zneškodnění bude životní prostředí navíc ovlivněno zejména emisemi unikajícími ze spalovacího zařízení( více v případě elektrárny ,méně v případě cementárny) do ovzduší.Limity znečištění jsou pro tento případ stanoveny v příslušných předpisech. Neškodné odstranění odpadů živočišného původu na zahrabovišti zřízeném podle veterinárních předpisů je okrajovou metodou řešení, byť se jedná o způsob využívaný po staletí.Je neekonomický , neboť nevzniká žádný prodejný produkt a při větším používání zatěžuje životní prostředí.Vzhledem k tomu, že je zcela okrajový a v celé republice se takto ročně zneškodňují řádově desítky až stovky tun živočišných odpadů v rámci asanačních podniků, nemá zřejmě smysl se zabývat podmínkami pro zřízení zahraboviště(vzdálenost od lidských sídel, chovů zvířat, výběr místa kde nejsou ohroženy zdroje povrchových a podzemních vod apod).Modelový asanační podnik takto zneškodňuje pouze konzervy s obaly a znečištěné obaly od kadáverů některých zvířat takto dodávaných(lišky podezřelé ze vztekliny apod) v množství od 0-15 tun ročně. V předloženém přehledu jsem shrnul vývoj a stav vztahu jednoho asanačního podniku k hlavním složkám životního prostředí v posledním období a naznačil některé možné trendy nebo způsoby řešení.Některá řešení jsou dostupná v krátkém čase a při vynaložení nižších finančních částek, jiná jsou spíše perspektivní a možná až na jiné úrovni hospodářské situace především zemědělství, potravinářského průmyslu popř. po další koncentraci asanačních podniků a tím vytvoření dostatečných a koncentrovaných zdrojů.


Dobřejovice 26.4.2001
Dr.J.Formánek
Tajemník Sdružení kafilérií ČR