Technologie | VETAS.

VETAS - kafilérie

  • VETAS České Budějovice s.r.o.
  • VETAS České Budějovice s.r.o.

    hlášení úhynů a konfiskátů

    pracovní doba: Po-Pá: 6:00-14:30 hod
    mimo pracovní dobu - záznamník

    387 220 894

Technologie zpracování

Hlášení úhynů a výskytu ostatních konfiskátů

Asanační podnik je podle zákona č. 166/1999 Sb. a prováděcích předpisů povinen v určeném obvodě zajistit svoz a sběr konfiskátů živočišného původu. Protože u některých producentů je výskyt konfiskátů pravidelný, uzavírá s největšími pravidelnými producenty smlouvy o způsobu třídění, svozu a ceně svozu.Ostatním menším pravidelným producentům poskytuje služby beze smlouvy ve sjednaných termínech za úhradu podle ceníku. Producenti konfiskátů , u kterých je výskyt nepravidelný, nahlašují potřebu odvozu na dispečink asanace, kde je provoz v pracovní dny od 6-14 hod.Mimo tuto dobu fungují nepřetržitě záznamníky. Na základě takto získaných informací je zajišťován svoz konfiskátů živočišného původu ve smyslu veterinárního zákona.Svoz provádějí vozidla se speciální nepropustnou,uzavíratelnou a desifikovatelnou karosérií. Zákazníci obdrží od řidiče asanačního podniku (asanátora) zúčtovatelné potvrzení o převzetí jako doklad.Asanační podnik vede podle těchto dokladů předepsanou evidenci a prvotní doklady archivuje po dobu 5 ti let.

Příjem konfiskátů a jejich zpracování

Druh konfiskátů živočišného původu je znám podle potvrzení o převzetí, hmotnost je vážena u producenta,tam, kde není váha k dispozici, se stanovuje odhadem.V asanačním podniku při příjmu konfiskátu se provádí kontrola hmotnosti vážením. Směs konfiskátů živočišného původu je podrobena následujícímu povinnému procesu: a)drcení na částice o maximální velikosti 50 mm b)tepelně tlaková sterilizace při min. 133 °C, za tlaku min. 3 bary po dobu min. 20 min.Údaje o sterilizaci jsou povinně registrovány a archivovány pro účely kontroly po dobu 2 let. c)vysušení sterilizované masokostní kaše odpařením vody v sušárně na obsah vody cca 4% d) oddělení tuku lisováním či extrakcí e)finální zpracování dvou vzniklých produktů-masokostní moučka se mele a prosévá na požadovanou zrnitost, tuk se čistí od bílkovinných a minerálních příměsí na speciální odstředivce f)skladování a mikrobiologická kontrola vzniklých produktů Třebaže tepelně tlaková sterilizace ničí bezezbytku veškeré známé původce onemocnění lidí i zvířat, provádí se denní odběr vzorků výrobků pro kontrolu v nezávislé státní veterinární laboratoři (jako indikátor sterilizace se hledají sporulující mikroorganizmy-při nálezu by byl sterilizační proces považován za nedostatečný.Jako indikátor event. dodatečné kontaminace po sterilizaci se hledají bakterie rodu Salmonella a Escherichia). g)prodej a odbyt zdravotně nezávadných výrobků zákazníkům(výrobcům krmných směsí u tuků i zpracovatelům pro technické účely)

Opatření na ochranu životního prostředí

Při svozu konfiskátů živočišného původu jsou používána speciální vozidla s těsnou kovovou karosérií, aby nedocházelo k únikům tekuté části při přepravě a škodlivému působení na prostředí. Při zpracování konfiskátů v asanačním podniku jsou používány spolehlivé stroje a zaručené, státem kontrolované výrobní postupy.Asanační podnik je rozdělen provozně a stavebně na tzv. část nečistou(kde se manipuluje s konfiskátem před sterilizací) přičemž v této části platí zvlášť přísné podmínky a odpadní vody z této části jsou svedeny odděleně a strerilizovány a část čistou(kde se již manipuluje se sterilními produkty). Při zpracování konfiskátů živočišného původu vznikají škodliviny pro životní prostředí tří hlavních druhů. V prvé řadě emise z kotelny vzniklé spalováním paliva při výrobě technologické páry.Tyto emise mají stejný charakter jako v každém jiném podniku a jsou řešeny podle předpisů na ochranu ovzduší a provozování energetických zdrojů. Specifickou škodlivinou vznikající při provozu je odpadní vzdušina zatížená pachovými emisemi.K řešení tohoto problému používají asanační podniky desodorizační zařízení( půdní filtry, chemickobiologické desodorizace). Další škodlivinou z provozu asanačních podniků jsou odpadní vody.Jejich specifikou je poměrně vysoké zatížení amoniakem.Asanační podniky jsou proto vybaveny čistírnami odpadních vod s nitrifikační a denitrifikační částí. Při dodržení všech výše uvedených podmínek zajistí asanační podnik ze svého svozového obvodu odstranění nebezpečných konfiskátů živočišného původu, provede jejich sterilizaci a zpracování na neškodné produkty obsahující cenné přírodní zdroje proteinů, minerálií a energie využitelné při výrobě krmiv pro drůbež,prasata a domácí masožravá zvířata.Vlastní nežádoucí odpadní produkty čistí na odpovídajících zařízeních(čistírna odpadních vod a desodorizace).

Změny ve veterinární asanaci v souvislosti s výskytem BSE

Návazně na nedodržování výše uvedených principů zneškodňování konfiskátů živočišného původu v některých zemích (Velké Británii apod) došlo k rozšíření nové choroby skotu tzv. bovinní spongiformní encefalopatie. V České republice byla provedena následná opatření: a)zákaz zkrmování masokostních mouček přežvýkavcům b)důsledná kontrola a povinná registrace průběhu používaného sterilizačního režimu c)pravidelná denní kontrola mikrobiologické kvality kafilérních výrobků, jako ověření účinnosti sterilizace a zabránění následné kontaminace výrobků d)speciální varovné označení masokostních mouček upozorňující na zákaz zkrmování přežvýkavcům e)na základě tzv. principu předběžné opatrnosti se diskutují v EU i ČR další opatření směřující k eliminaci konfiskátů u kterých je vyšší nebezpečí výskytu původce BSE(prionu)- tzv. specifikovaného rizikového materiálu(SRM)- z krmného řetězce.Jejich zpracování má být oddělené a výsledné produkty spáleny.Při maximální variantě-vyloučení veškerých konfiskátů z krmného řetězce by bylo nutno spálit cca 100 000 tun hodnotných přírodních zdrojů ročně v ČR a nahradit je rostlinnými produkty a syntetickými aminokyselinami.Při střední variantě-vyloučení SRM a veškerých uhynulých zvířat z krmného řetězce by bylo nutno spálit a nahradit cca 30 400 tun produktů ročně a při minimální variantě-vyloučení SRM a uhynulých přežvýkavců z krmného řetězce by bylo nutno spálit a nahradit cca 14 400 t přírodních zdrojů ročně.Tomu odpovídají také odhadované přímé náklady( 1200 mil. Kč,700 mil.Kč resp. 336 mil. Kč za rok) nemluvě o nepřímých nákladech(dovoz náhradních krmiv ).Přitom BSE v ČR nebyla prokázána a jedná se o preventivní velmi nákladné opatření.V současné době jsou všechny varianty posuzovány.